Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Výbory

Člen Rozpočtového výboru

Hlavním úkolem Rozpočtového výboru čítajícího 44 členů a stejný počet zástupců je připravit postoj Parlamentu k ročnímu rozpočtu Unie (141 miliard eur v závazcích oproti 123 miliardám v platbách za rozpočtový rok 2010). Jeho pravomoc se taktéž vztahuje na víceletý finanční rámec (nebo finanční výhledy), podle kterého probíhá každoroční rozpočtový proces.

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se: 

  1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;
  2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;
  3. předběžného návrhu rozpočtu Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;
  4. rozpočtu decentralizovaných institucí:
  5. finančních činností Evropské investiční banky;
  6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU
  7. finančních dopadů aktů Společenství a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
  8. sledování a hodnocení nařízení týkajícího se plnění rozpočtu pro daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 78 odst. 1, převodu položek, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních položek a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;
  9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.

 

Náhradník Výboru pro rozpočtovou kontrolu

Výbor CONT zkoumá, jakým způsobem jsou vynakládány prostředky z rozpočtu EU, jak jsou plněny stanovené cíle a zda jsou programy efektivní z hlediska nákladů, a zajišťuje, aby byly peníze evropských daňových poplatníků vynaloženy účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy EU. V této souvislosti je výbor úzce spjat s Účetním dvorem a na základě výsledků auditů Účetního dvora navrhuje zlepšení s cílem zajistit řádné finanční řízení.

Kromě toho spolupracuje výbor CONT s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v zájmu posílení boje proti podvodům a korupci ve vztahu k rozpočtu EU.

Hlavním nástrojem výboru CONT je udělování „absolutoria“. Během tohoto postupu výbor CONT zkoumá, jak všechny zúčastněné subjekty, tj. mimo jiné Komise, Parlament, ostatní orgány, instituce a agentury, plní rozpočet EU.

 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti