Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Vojtěch Mynář: Stěhování za prací bude v EU jednodušší

Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku byl dnes schválen návrh směrnice upravující volný pohyb pracovníků uvnitř Evropské unie. Smyslem návrhu je usnadnit volný pohyb pracovníků a zejména odstranit překážky, které mohou od volného pohybu za prací po Unii odrazovat či jej výrazným způsobem znesnadňovat.

Volný pohyb pracovníků je jedna ze základních svobod garantovaných EU, která zaručuje evropským občanům právo odejít za prací do jiného členského státu Unie. I přesto, že má tato svoboda jeden z nejlépe zpracovaných právních základu, je ve skutečnosti občany využívána nejméně – pouhá 2 % občanů Unie žijí a pracují v jiném členském státě. Důvodem toho jsou zejména překážky znemožňující volný pohyb za prací. Komise v návrhu zmiňuje výčet problematických oblastí, jež brání pracovní mobilitě napříč Unií. Na prvních místech tak figuruje diskriminace pracovníků na základě národnosti, nedostatečná informovanost migrujících osob a nedodržování práv migrujících občanů EU ze strany jejich zaměstnavatelů.

 Implementací schváleného návrhu směrnice by mělo na pracovních trzích dojít k vytvoření takových systémů, které poskytnou migrujícím pracovníkům informační a právní podporu. Účelem návrhu je zejména efektivně předcházet diskriminaci na základě národnosti a to několika způsoby:

1) migrující pracovníci, kteří se stali obětmi diskriminace, by měli mít možnost se proti takovémuto jednání bránit u příslušných úřadů či soudů.

2) v případě porušení jakéhokoliv práva migrujících pracovníků by se mohly do správního řízení zapojit organizace či právnické osoby, které volný pohyb pracovníků podporují.

3) existuje zájem, aby se na vnitrostátní úrovni zřídily subjekty, jež by pomáhaly diskriminovaným pracovním migrantům po všech stánkách a to jak při výkonu práva, tak i při získáváni informací. Nutno dodat, že nově navržené subjekty by měly fungovat již v rámci stávajících institucí na ochranu lidských práv v EU.

 Já jako sociální demokrat jsem přesvědčen, že schválený návrh směrnice pomůže vytvořit lepší rovnováhu mezi pracovní mobilitou, posílením práv pracovníků a v neposlední řadě i v rovném zacházení s pracovními migranty. Směrnice by tak mohla přispět ke spravedlivějšímu a rovnoprávnějšímu volnému pohybu pracovníku v Evropě. I takovou Evropu přeci chceme mít.

 

Vojtěch Mynář

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti