Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Kontrola evropského rozpočtu za rok 2012: chybovost roste

Dnes se plénum Evropského parlamentu zabývá udělováním absolutoria za rok 2012 evropským institucím, tedy procesem, při kterém zkoumá správnost nakládání se svěřenými veřejnými prostředky. Samotný proces za rok 2012 vycházel z předložené výroční zprávy Evropského účetního dvora. Ta odhaduje, že v roce 2012 činila míra chyb u výdajů z rozpočtu EU jako celku 4,8 % (3,9 % v roce 2011). Část tohoto zvýšení (0,3 procentního bodu) je způsobena změnou metody, jakou Účetní dvůr vybírá vzorky. Odhadovaná míra chyb se o roku 2009 každý rok zvyšuje poté, co ve třech předchozích letech klesala. Oblastí výdajů nejvíce náchylnou k chybám zůstává „rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ s odhadovanou mírou chyb 7,9 %, po níž následuje „regionální politika, energetika a doprava“ s 6,8 %.

Odhad míry chyb není mírou podvodů, neefektivity nebo plýtvání. Jedná se o odhad prostředků, jež neměly být vyplaceny, protože nebyly použity v souladu s příslušnou legislativou. K typickým chybám patří platby nezpůsobilým příjemcům nebo na nezpůsobilé projekty nebo na nákupy, při nichž nebyla řádně uplatněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Již tradiční problémy byly zaznamenány při udělování absolutoria Radě EU, kdy se Parlament rozhodl absolutorium odložit. Důvodem je přetrvávající rozdílný právní pohled na proces udělování absolutoria – Rada odmítá uznat autoritu Parlamentu s tím, že je rozpočtovým orgánem stejně jako Parlament, proto ten nemá právo ji kontrolovat. Přitom Parlament – zcela logicky – argumentuje tím, že mandát poslanců je odvozen od občanů, a proto ti mají právo na vzevrubnou kontrolu nakládání s evropským rozpočtem. Pokud byla Rada opakovaně vyzývána, aby předložila a vysvětlila okolnosti zadávání veřejných zakázek, je nepřípustné, aby na tyto výzvy nereagovala.

A jak byla v podkladové výroční zprávě hodnocena Česká republika? V rámci politiky „rozvoje venkova“ je uvedena v souvislosti s nedodržením agroenvironmentálních závazků. U dvou operačních programů (OP Životní prostředí a OP Doprava) se Česká republika dohodla na paušální opravě u všech výdajů, které byly proplaceny příjemcům do 1. září 2012. Byť je Česká republika, podobně jako řada jiných členských států EU, ve výroční zprávě za rok 2012 zmíněna na několika místech, není to v tak kritickém duchu, jako tomu bylo v předchozím roce. Tehdy byly velmi negativně hodnoceny aspekty práce národního auditního orgánu (Ministerstvo financí).

Česká republika nyní naplňuje tzv. akční plán k nápravě zjištěných nedostatků, který je předpokladem pro zlepšení kontroly hospodaření s prostředky strukturálních fondů v ČR. Jeho plnění pomohla i výjezdní mise Výboru pro rozpočtovou kontrolu v minulém týdnu, jejímž členem byl i jediný český zástupce Vojtěch Mynář.

Zdroj: Wikipedia

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti