Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Jak v budoucnu lépe kontrolovat nakládání s evropskými penězi?

Nakládání s evropskými prostředky se věnuje ve všech členských státech stále větší pozornost, proto je potřeba přehodnotit a lépe zakotvit i roli Evropského účetního dvora. Z toho důvodu Evropský parlament navrhl a na prvním únorovém plénu také odhlasoval zprávu o budoucí úloze Evropského účetního dvora, hlavní kontrolní instituce EU.

Zpráva byla představena zejména ve snaze nastartovat debatu o budoucnosti Dvora, jeho fungování a jmenování jeho členů. Původní "revoluční" návrh počítal se snížením počtu členů Dvora ze stávajících 28 na devítičlennou výkonnou radu, které by určovalo směr setkání presidentů národních kontrolních úřadů několikrát do roka. Cílem bylo zajistit lepší odbornou vybavenost početně menšího kolegia, které by tak bylo akceschopnější. Nakonec ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu převážil návrh na zachování statusu quo, přesto se do budoucna počítá s opuštěním od zeměpisného zastoupení ve prospěch odbornosti.

Počítá se také se zrovnoprávněním Rady a Parlamentu při jmenování členů Účetního dvora, aby byla zajištěna demokratická legitimita. Zpráva zajišťuje i lepší genderové zastoupení členů Dvora, proto by měla Rada Parlamentu navrhnout vždy dva adepty z každého státu, jednu ženu a jednoho muže. Za účelem spravedlivějšího odměňování členů Dvora by měly být Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu pravidelně sdělovány statistiky o přítomnosti členů v sídle Dvora v Lucemburku a ty zohlednit při jejich odměňování.

Zpráva předpokládá i navázání lepší spolupráce s vnitrostátními nejvyššími kontrolními institucemi za účelem posílení koordinace pro účely hodnocení výdajů a plnění rozpočtu EU, zamezení duplicitním kontrolám, sdílení informací o kontrolách, provádění společných auditů apod. To má vést k vytvoření společných pracovních postupů a zajistí větší účinnost na každé úrovni kontroly. Zároveň by se v rámci zlepšení kontroly účetnictví Evropské unie mělo hlasovat o absolutoriu (tedy auditní zprávě o uplynulém finančním roce) vždy před 31. prosincem roku následujícího, aby byly výsledky aktuálnější a zjištění mohla vést k rychlé nápravě.

 


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti