Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 Co je to Evropský semestr?

Evropským semestrem, o kterém tento týden na plénu ve Štrasburku jedná Evropský parlament, se rozumí institucionální rámec, v němž s roční frekvencí probíhá koordinace hospodářských politik v EU. Tento rámec nebyl navržen ovšem pouze za účelem efektivnější organizace rostoucího počtu procedur mnohostranného dohledu, ale i s cílem upevnit v rozhodovacích procesech na úrovni členských států důslednější uvažování v evropském měřítku. Evropský semestr tudíž nezasahuje do stávající dělby pravomocí a odpovědností mezi národní a evropskou úrovní. Volí však takové časování dílčích úkonů, aby rozhodování národních autorit mohlo probíhat se znalostí názoru evropských institucí, což by mělo přispět k vyšší integraci fiskální politik v EU. Roční analýza růstu identifikuje hlavní problémy a výzvy, jimž EU a eurozóna čelí v daném roce, prvně vyšla v roce 2011.
 
Dne 13. 11. 2013 vydala Evropská komise Roční analýzu růstu, čímž oficiální začal evropský semestr pro rok 2014. Zdůrazňuje změnu v hospodářské politice EU: od fiskální konsolidace k politice podporující růst a zaměstnanost (tj. změna oproti trendu, kterým se inspirovala i Nečasova vláda).
 
Konkrétně jsou zmíněny následující oblasti:
1) Pokračování v diferencované fiskální konsolidaci podporující růst,
2) Obnova úvěrových podmínek pro hospodářství,
3) Podpora růstu a konkurenceschopnosti pro současnost i budoucnost,
4) Řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize,
5) Modernizace veřejné správy.
 
Bohužel však Komise nepředložila nové návrhy týkající se role, kterou může hrát rozpočet EU při podpoře růstu a tvorby pracovních příležitostí, aby bylo dosaženo cílů strategie Evropa 2020. Rovněž Komise Evropskému parlamentu neposkytla vyčerpávající zprávu o provádění Paktu pro růst a zaměstnanost dohodnutého v červnu 2012.
 
Nově se zpráva zabývá kromě fiskálních deficitů i deficity běžných účtů členských zemí (tj. nerovnováhy v zahraničním obchodu). Zatímco EU jako celek nemá problém s deficitem zahraničního obchodu, neplatí to zejména pro periferní země (Řecko, Španělsko, Itálie atd.). Podle mého názoru koordinace v EU v oblasti zahraničního obchodu bude velmi obtížné, neboť periferní země mají strukturálně špatnou strukturu ekonomiky (a vysokou nezaměstnanost nejen mladých) a deficit zahraničního obchodu je toho důsledkem (nejsem schopny konkurovat na mezinárodním poli). Tudíž je třeba reformovat trhy práce, služeb i produktů, což je a bude velká výzva s ohledem na historický vývoj v těchto zemích a momentální mentální nerovnováhu tamějších obyvatel.
 
 

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti